NHF Polska


Kropla drąży skałę

15 czerwca 2023 r. została powołana do działania organizacja NHF Polska. Tym samym staliśmy się członkiem organizacji która ma realny wpływ na kwestie zdrowotne na tej planecie. Na jej czele stanął Piotr Jawornik oraz Aleksandra Pawlak, Fundatorzy Fundacji Przywrócenie. Narodowa Federacja Zdrowia (National Health Federation) jest pierwszą na świecie organizacją działającą na rzecz wolności zdrowia — i JEDYNĄ, która może zabierać głos, przedstawiać badania naukowe i aktywnie kształtować globalną politykę na międzynarodowych spotkaniach Codex Alimentarius, co po łacinie oznacza „kodeks żywnościowy”. NHF chroni zdrowie i wolność zdrowotną 8 miliardów ludzi na Ziemi. National Heath Federation.

Misja i wartości

Wolność, równość, wierność, bezpieczeństwo.

W 1955 roku te cztery potężne słowa zostały umieszczone na oryginalnej tablicy NHF przez założyciela, Freda Harta . Obejmują one misję i wizję NHF i służą jako podstawowe zasady naszej pracy wykonywanej w minionych dziesięcioleciach i kontynuowanej do dziś poprzez aktywny udział w ustalaniu globalnej polityki dotyczącej żywności, napojów i suplementów diety w Codex Alimentarius, najwyższego organu zarządzającego żywnością na świecie. Jako jedyna na świecie usankcjonowana organizacja zajmująca się wolnością zdrowia, uznana przez Codex z prawem do uczestniczenia i zabierania głosu na spotkaniach Codex.

Piotr Jawornik i Scott Tips – Prezes Amerykańskiego NHF 21.11.2017, Włochy , Treno Della Salte (Pociąg Zdrowia)

Misja NHF

Misja Narodowej Federacji Zdrowia jest co najmniej trojaka:

1. Ochrona praw i wolności zdrowotnych, w tym między innymi dostępu do bezpiecznej żywności i napojów oraz suplementów diety o wartościach terapeutycznych dla optymalnego zdrowia, a także wolności wyboru i prawdziwej świadomej zgody we wszystkich sprawach dotyczące opieki zdrowotnej, leczenia i terapii. Indywidualne prawa w zakresie zdrowia muszą być zawsze.

2. Edukacja konsumentów, producentów, pracowników służby zdrowia, rządu i innych przywódców w zakresie zdrowia, sposobów leczenia oraz dbałości o zdrowie oraz wolności w zakresie zdrowia.

3. Zapewnienie fachowej i rzeczowej reprezentacji we wszystkich sprawach związanych ze zdrowiem i wolnością zdrowia na międzynarodowych spotkaniach Codex Alimentarius jako jedyna organizacja zajmująca się wolnością zdrowia aktywnie kształtująca globalną politykę ochrony żywności, napojów, suplementów diety.

Deklaracja Praw do Wolności Zdrowia NHF

Następujące prawa i wolności są niezbywalne dla każdego:

1. Prawo do decydowania o własnym ciele – do decydowania o tym, jakie jedzenie, picie i leki i preparaty chcę przyjmować i stosować, a jakiego jedzenia, picia i lekarstw i preparatów przyjmować nie chcę.

2. Prawo do uzupełniania naszej diety witaminami, minerałami, ziołami, aminokwasami i enzymami bez ograniczeń rządowych.

3. Prawo do otrzymywania pomocy specjalistów medycyny alternatywnej, holitstycznej i zabiegów (takich jak te oferowane przez kręgarzy, akupunkturzystów, naturopatów, masażystów i dietetyków klinicznych) bez ograniczeń rządowych.

4. Prawo lekarzy medycyny alternatywnej do określania i stosowania tych metod leczenia, które najlepiej odpowiadają ich pacjentom, bez ograniczeń rządowych.

5. Prawo i obowiązek producentów i dystrybutorów suplementów diety do dostarczania zgodnych z prawdą badań i informacji na etykietach o korzyściach płynących z suplementów i innych środków wspomagających zdrowie.

6. Prawo do dyskusji i rozpowszechniania prawdziwych informacji na temat zdrowia. FDA, FTC i inne agencje rządowe nie powinny mieć możliwości uniemożliwiania organizacjom zdrowotnym, takim jak NHF, rozpowszechniania tych ważnych informacji.

7. Wolność od międzynarodowych standardów Komisji Kodeksu Żywnościowego, które znacznie ograniczyłyby wszystkie powyższe prawa w imieniu elity, która przejęła kontrolę nad rządowymi agencjami zdrowia. Uważamy to i inne działania rządów za największe zagrożenie dla naszej wolności zdrowotnej w dzisiejszych czasach.

8. Nieutrudniony dostęp do czystej, świeżej żywności bez pestycydów, hormonów, antybiotyków, trucizn lub napromieniania.

9. Prawo do oddychania czystym powietrzem i picia wody wolnej od szkodliwych substancji chemicznych, takich jak fluor.

10. Prawo do ochrony siebie i naszych dzieci przed niepotrzebnymi i często niebezpiecznymi szczepionkami dziecięcymi.

11. Prawo żołnierzy i kobiet do odmowy poddania się szczepieniom.

12. Prawo do zachowania prywatności i poufności dokumentacji medycznej.


Co to jest Codex Alimentarius?

Początki Kodeksu

Komisja Kodeksu Żywnościowego z siedzibą w Rzymie we Włoszech, utworzona została w 1963 r., jest organizacją międzynarodową prowadzoną wspólnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jedna z jej 27 komisji, Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Use (CCNFSDU), jest odpowiedzialna za suplementy diety i żywność specjalną. CCNFSDU spotyka się raz w roku w Niemczech (kraj goszczący).

Wyjątkowa wśród wszystkich grup wolności zdrowia, Narodowa Federacja Zdrowia (NHF) jest jedyną organizacją wolności zdrowia akredytowaną przez Komisję Kodeksu Żywnościowego do udziału we wszystkich spotkaniach Kodeksu. W ten sposób NFZ aktywnie kształtuje globalne polityki dotyczące żywności, napojów i suplementów diety. Mając akredytowaną siedzibę w Codex, NFZ może przedstawiać badania naukowe i argumenty dotyczące norm i wytycznych dotyczących żywności, zabierać głos podczas wielu spotkań delegatów i wpływać na treść Raportów Końcowych na wszystkich spotkaniach, w których NHF uczestniczy. Żadna inna grupa walcząca o zdrowie nie ma tak istotnego, globalnego wpływu.

Opublikowanymi celami Codexu jest opracowanie i przyjęcie jednolitych standardów żywności dla krajów członkowskich oraz promowanie swobodnego i niezakłóconego międzynarodowego przepływu towarów żywnościowych , eliminując w ten sposób bariery handlowe dla żywności i zapewniając bezpieczeństwo żywności.

Niestety, realizacja tych celów jest utrudniona zarówno przez rządowych biurokratów regulacyjnych  , którzy w dużej mierze nie mają kontaktu z potrzebami konsumentów, jak i przez potężne interesy handlowe, których motywy koncentrują się na zysku.

Cel Kodeksu:

 • Codex Alimentarius to zbiór międzynarodowych standardów handlowych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności, napojów i suplementów diety.
 • Powołana w celu „ochrony zdrowia konsumentów i zapewnienia uczciwych praktyk w obrocie żywnością”.
 • Komisja Kodeksowa została powołana i współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO) – od 1963 r.
 • Światowa Organizacja Handlu dołączyła do Codexu w latach 90.

W jaki sposób Codex wpływa na zdrowie ludzi na świecie?

Delegaci do komitetów to biurokraci regulacyjni, w dużej mierze oderwani od konsumentów i pod wpływem interesów handlowych niekorzystnych dla zdrowia. W rezultacie ustanawiają niezdrowe wytyczne.
Delegat US FDA w Codex, który nie jest zwolennikiem wolności zdrowia, ogłosił zamiar FDA do zharmonizowania amerykańskich przepisów dotyczących żywności z międzynarodowymi standardami, co również umieścił w oświadczeniu Rejestru Federalnego z 11 października 1995  r.

W 1994 roku Codex rozpoczął proces ustanawiania „wytycznych regulujących międzynarodowy handel suplementami diety, które zostaną wykorzystane do wykluczenia suplementów o dużej mocy i dążenia do harmonizacji bardziej liberalnego amerykańskiego systemu regulacji żywności z surowym europejskim modelem regulacyjnym, który pozwala na wprowadzanie na rynek jedynie tych śmiesznie niskiej mocy i drogich suplementów. Inne kwestie związane z harmonizacją Kodeksu dotyczą dodatków do żywności, żywności GMO (modyfikowanej genetycznie), etykietowania żywności, preparatów dla niemowląt, oceny ryzyka związanego z suplementami diety i innych powiązanych kwestii.

Przed kim odpowiada Codex, a kto odpowiada przed Codexem?

Komisja Codex Alimentarius odpowiada przed WHO i FAO.

 • WTO jest organem egzekucyjnym Codexu w kwestiach wnoszonych do niej.
 • W sporze handlowym – WTO egzekwuje.
 • W przypadku braku sporu handlowego każdy kraj, który włącza standardy i wytyczne Kodeksu do swoich zasad i przepisów, a następnie je egzekwuje.
 • Komisja Codex Alimentarius jest pod silnym wpływem nominacji i infiltracji przez potężne gałęzie przemysłu: przemysł spożywczy, rolniczy, biotechnologiczny i farmaceutyczny.

Co Codex robi z naszymi prawami? ​

 • Sponsorowany przez międzynarodowe interesy farmaceutyczne i FDA, CODEX zamierza obejść zarówno nasz Kongres, jak i Senat, i doprowadzić do zakazu suplementów diety.
 • Przykład konsekwencji: posiadanie DHEA jest obecnie przestępstwem w Kanadzie i podlega takiej samej karze jak za posiadanie narkotyków. Możesz iść do więzienia za posiadanie DHEA w swoim domu.
 • Oznacza to, jak odkryły Norwegia, RPA, Irlandia i Chile, że suplementy diety należy kontrolować tak, jakby były lekami.
 • Codex mógłby zyskać polityczną i ekonomiczną siłę nacisku, aby zmusić Stany Zjednoczone do zmiany naszych przepisów, które obecnie zapewniają amerykańskim konsumentom osobisty dostęp do suplementów diety.

Co możesz zrobić?

Spraw, by Twój głos był słyszalny tam, gdzie ma to znaczenie: Codex Alimentarius.

 • Wesprzyj pracę NHF w Twoim imieniu, przekazując datki na pokrycie wydatków delegacji NHF na różne spotkania Komitetu Kodeksu na całym świecie każdego roku.
 • Dostarcz badania dotyczące nadchodzących tematów debat w odpowiedzi na liczne spotkania Komitetu Kodeksu, w których uczestniczy NHF.
 • Buduj świadomość na temat tego w jaki sposób Codex działa na rzecz zniszczenia nie tylko naszych praw, ale także zdrowia.
 • Wykorzystaj siłę konsumenta, aby udaremnić międzynarodowe próby pozbawienia Cię bezpośrednio z Twojego zdrowia i praw.

Zostań wolontariuszem Fundacji Przywrócenie – NHF Polska. Miej realny wpływ na budowanie świadomości w Twojej okolicy: