Zgłoś NOP


Niepożądany odczyn poszczepienny

MATKO! OJCZE!

ZGŁOŚ NIEPOŻĄDANY ODCZYN POSZCZEPIENNY!

Tylko dzięki Twojej determinacji statystyki występowania NOP mogą mieć realny kształt! Na lekarza w tej kwestii nie mamy co liczyć…To Ty musisz to egzekwować, mimo że to jego narzucony prawem obowiązek!

Porównaj kalendarz szczepień z chorobami dziacka:

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych:

Zamiany w rozporządzeniu z nowym formularzem zgłosznia NOP:

TEORIA:

Zgłoś NOP u lekarza kwalifikującego do szczepienia, to jego obowiązek by to zrobić, określony prawnie:

Zgodnie z Art. 21. pkt 1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.”

Art. 52. Kto: wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 ust. 1, art. 27 ust. 1-3 i art. 29 ust. 1, nie dokonuje zgłoszenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, (…) podlega karze grzywny.

„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.” USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16

Również zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania:

„§ 5. 1. Lekarz lub felczer, który rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, wypełnia części I-IV formularza zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia odczynu poszczepiennego.”

A zgodnie z załącznikiem nr 1 dow/w rozporządzenia:

„Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki.”

Jak wynika z prostej analizy prawnej lekarz lub felczer jest zobowiązany zgłosić KAŻDY przypadek zaburzenia stanu zdrowia, który wystąpił w ciągu 4 tygodni po szczepieniu (z wyjątkiem szczepień BCG, dla których okres zgłaszania NOP jest dłuższy – 1 rok).

Poważne powikłania poszczepienne mogą prowadzić do przewlekłych chorób lub śmierci. Należy upewnić się, że wszystkie problemy zdrowotne, pobyty w szpitalu i odczyny pojawiające się po szczepieniu zostały wpisane do dokumentacji medycznej, a osoba zaszczepiona lub rodzic/opiekun zaszczepionego dziecka posiada kopie takiej dokumentacji.

Jeżeli Twoje dziecko było ostatnio szczepione, i zaobserwowałeś u niego choćby najmniejsze pogorszenie stanu zdrowia, masz do czynienia z niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP – wystarczy czasowy związek ze szczepieniem). Urzędnicy inspekcji sanitarnej są zobligowani do ich rejestrowania (tych, które wystąpiły do 4 tygodni i do 1 roku po szczepieniu przeciw gruźlicy).

Prawa pacjenta – dochodzenie praw

Mamy trzy główne rodzaje odpowiedzialności:

1) zawodowa – jest to odpowiedzialność za popełnienie tzw. przewinienia zawodowego. Skutkiem nieprawidłowego postępowania jest orzeczenie kary dyscyplinarnej upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2) cywilna – jest to odpowiedzialność za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy niemajątkowej (dot.: życia, zdrowia, czci, wolności, dobrego imienia, kultu osoby zmarłej). Skutkiem jest konieczność zapłacenia odszkodowania (w przypadku szkody), lub zadośćuczynienia (w przypadku krzywdy). W sprawach z powództwa cywilnego orzekają sądy powszechne.

3) karna – jest to odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa (określonego przez ustawę). Skutkiem jest orzeczenie kary: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:

• umierania w spokoju i godności, sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone może dochodzić ich na drodze administracyjnej lub sądowej. Dochodzenie może zmierzać do:

• żądania zaniechania naruszenia prawa albo

• żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub odszkodowania za wyrządzoną naruszeniem szkodę lub ukarania sprawcy naruszenia z tytułu odpowiedzialności służbowej lub karnej.

W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę, składana do:

1. Kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Skarga złożona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Okręgowej Izby Lekarskiej – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością lekarza. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708).

3. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038).

4. Rzecznika Praw Pacjenta, działającego w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417)

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA NOP W PRAKTYCE?

1. POBIERZ W REJSETRACJI KOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DZIECKA ZANIM W GABINECIE ZGŁOSISZ NOP I GROMADŹ DOWODY

Wniosek o wydanie dokumentacji meycznej:

Najważniejsze jest zgromadzenie dowodów. Gromadź filmy i zdjęcia z objawami NOP, zrób kopię dokumentacji medycznej i nagrywaj rozmowy.

Masz prawo do kopii dokumentacji medycznej ze wszystkich placówek gdzie było leczone dziecko. Możesz poprosić o dokumentację do wglądu i od ręki zrobić zdjęcia żeby uniknąć sfałszowania (masz prawo do uzyskania kopii zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta, jednak musisz pokryć koszty ksero).

Dla celów sądowych możesz nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami urzędów.

3. UDAJ SIĘ DO LEKARZA KTÓRY KWALIFIKOWAŁ TWOJE DZIECKO DO SZCZEPIENIA

Idź na wizytę do lekarza który kwalifikował Twoje dziecko do szczepienia.

Opisz mu dokładnie wszystkie objawy które wystąpiły, przedstaw również ewentualny wypis ze szpitala.

Bądź asertywna/ny, lekarz na pewno będzie Cię próbował odwieść od tego że jest to odczyn poszczepienny!

ZGŁOSZENIE NOP JEST JEGO OBOWIĄZKIEM

Przygotuj i zabierz ze sobą:

– dyktafon!

– wydrukuj sobie wymienioną na początku posta podstawę prawną która nakłada na lekarza obowiązek zgłoszenia NOP

– weź ze sobą zawarty w początkowych załącznikach formularz zgłoszenia NOP, lekarz zazwyczaj nie ma takiego przy sobie ponieważ nie ma zwyczaju zgłaszać odczynów poszczepiennych i zapewne się ucieszy kiedy na biurku przedłożymy mu gotowy formularz.

– jeśli nie masz w sobie wystarczającej determinacji, poproś by poszła z Tobą odważna koleżanka z Twojej grupy wsparcia lub koordynator STOP NOP w miarę możliwości czasowych oczywiście

Jeśli pomimo to lekarz dalej będzie stał na tym że to KOINCYDENCJA:

Złóż pismo u lekarza kwalifikującego do szczepień za potwierdzeniem odbioru (możesz też wysłać je listem poleconym koniecznie na nazwisko lekarza). Opisz dokładnie objawy jakie wystąpiły u dziecka. Możesz załączyć dowody np. zdjęcia z wysypką, kopię wypisu ze szpitala).

Zgłoś na policję możliwość popełnienia przestępstwa!


Dodaj komentarz