Regulamin Gabinetu Terapii Naturalnych Przywrócenie


 1. Niniejszy regulamin, określa zasady korzystania z usług Gabinetu Terapii Naturalnych Przywrócenie, mieszczącego się pod adresem: ul.Piotrkowska 60 lok.4u, Łódź 90-105.
 2. Klienci Gabinetu Terapii Naturalnych Przywrócenie zobowiązani są zapoznać się z treścią regulaminu przed przystąpieniem do świadczonej na jego rzecz usługi.
 3. Przystąpienie do Terapii jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 4. Gabinet Terapii Naturalnych Przywrócenie został powołany na mocy dekretu i jest zarządzany przez Duchownego Piotra Jawornika przełożonego Gminy będąc integralną częścią Gminy Wyznaniowej Łódź II Kościoła Naturalnego, z siedzibą ul.Piotrkowska 60 lok.4u, Łódź 90-105.
 5. Gabinet działa na zasadach autonomii.
 6. Klientem Gabinetu może być pełnoletni Człowiek, lub niepełnoletni za zgodą swoich rodziców lub opiekuna. Właściciel Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia telefonicznego z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia usług, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 7. Ochrona danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Właściciel Gabinetu informuje, że: – Administratorem danych osobowych Klienta jest Gabinet Terapii Naturalnych Przywrócenie. – Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu związanym w celu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. – Podanie podstawowych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zlecenia. – Konsekwencją niepodania podstawowych danych osobowych może być niemożliwość wykonania zlecenia. – Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres do upływu terminu możliwości kontroli przez UODO – Klient posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO – Dane osobowe przekazane w celu realizacji zlecenia usługi, nie są w żaden sposób przekazywane, sprzedawane czy udostępniane innym podmiotom gospodarczym – Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Klient może w każdej chwili w formie mailowej (kontakt@przywrocenie.org) cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych, a także zrezygnować z otrzymywania informacji, na skutek czego jego adres zostaje bezpowrotnie usunięty z bazy serwisu. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dotychczas dokonane na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji o bieżącej działalności Gabinetu Terapii Naturalnych Przywrócenie oraz Fundacji Przywrócenie na adres e-mail który został podany podczas zlecenia.
 10. Wszystkie usługi oferowane przez Gabinet tj.konsultacje, zabiegi, masaże, terapie naturalne, wlewy, wykonywane są zgodnie z bieżącym stanem kwalifikacji, wiedzy oraz nabytych na przestrzeni lat umiejętności.
 11. Usługi realizowane są w czasie wizyty Klienta w siedzibie Gabinetu lub na odległość, bez uczestnictwa Klienta. Klient decyduje w jakiej formie chce skorzystać z zabiegu.
 12. Umówieni na wizytę Klienci zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Właściciela Gabinetu o zaistniałych dolegliwościach chorobowych nagłych.
 13. Właściciel Gabinetu ma prawo do odmowy świadczenia usługi w czasie wizyty Klienta w swojej siedzibie.
 14. W czasie stacjonarnej wizyty w Gabinecie możliwe jest skorzystanie z toalety oraz kabiny prysznicowej.
 15. Czynności dezynfekujące w gabinecie wykonywane są: Po każdym zakończonym spotkaniu z Klientem.
 16. Usługi oferowane w ramach Gabinetu nie mogą być traktowane jako alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia. Właściciel Gabinetu nie zachęca do rezygnacji z leczenia u lekarzy specjalistów (w tym przyjmowania leków).
 17. Sesje terapeutyczne są prowadzone indywidualnie z poszanowaniem godności Klienta. Właściciel Gabinetu oraz Człowiek wykonujący zabieg lub przeprowadzający Konsultację w ramach Gabinetu Terapii Naturalnyh Przywrócenie zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności na temat Klienta, o których się dowiedział w trakcie świadczonych przez siebie terapii.
 18. Ze względu na charakter usług świadczonych przez Gabinet przyjmuje się, że usługi te nie mogą wywołać u Klientów żadnych reakcji niepożądanych lub prowadzić do pogorszenia stanu organizmu. Jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia Klienta uznaje się zatem za niezależne od prowadzonej terapii i nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Gabinetu.
 19. Klient jest zobowiązany w miarę możliwości poinformować Właściciela Gabinetu o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych. Klient zobowiązany jest do współpracy z terapeutą oraz przestrzegania jego zaleceń oraz wskazówek dotyczących usługi zabiegu terapeutycznego.
 20. Właściciel Gabinetu ma prawo odmówić realizacji usługi w każdym przypadku bez podawania przyczyny odmowy, również gdy poweźmie wątpliwość czy Klient nie planuje wyłudzić usługi oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 21. Jeśli Klient w czasie korzystania z usług zauważy u siebie jakiekolwiek objawy, które wzbudzają jego niepokój, powinien powiadomić Człowieka wykonującego zabieg lub konsultacjemoraz powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 22. Klient zlecając wykonanie usługi rozumie i akceptuje, że mogą uruchomić się w trakcie zabiegu jak i po jego zakończeniu emocje związane z nierozwiązanymi sprawami z przeszłości, które mogą być przez Klienta szeroko interpretowane jako skutek uboczny zabiegu. 
 23. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia braku przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną usługę po stronie Właściciela Gabinetu.
 24. Właściciel Gabinetu nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego wykonanej usługi, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli usługa została wykonana w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 25. Czas trwania terapii/zabiegów zależy od indywidualnych potrzeb każdego Klienta. W przypadku dłuższych sesji terapeutycznych Właściciel Gabinetu zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z Klientem w przypadku częstych i nieuzasadnionych nieobecności.
 26. Klient oświadcza, że posiada wiedzę, że w trakcie zleconych zabiegów jak i po ich wykonaniu nie powinien korzystać z usług energetycznych lub konsultacji u innych terapeutów, ponieważ efekt uzyskany podczas terapii może zostać zniwelowany. Klient, który decyduje się na korzystanie z pomocy u innego terapeuty w trakcie zabiegów zleconych w Gabinecie Terapii Naturalnych Przywrócenie, przyjmuje do wiadomości, że działania energetyczne i terapeutyczne mogą się wzajemnie wykluczać.
 27. Klient może uprzednio umówić termin wykonania usługi w Gabinecie, telefonicznie, osobiście lub poprzez stronę internetową Właściciela Gabinetu.  
 28. Nieobecność na zarezerwowanym terminie terapii należy potwierdzać najpóźniej 24 godziny przed datą wykonania usługi, telefonicznie, e-mail lub/i SMS. W przeciwnym razie Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za zaplanowaną usługę (jeśli przyczyną późnego odwołania usługi jest nagły wypadek – po opłaceniu nieodbytej sesji Klient może umówić się na kolejny termin nieodpłatnie).
 29. Spóźnienie się na sesję terapeutyczną nie powoduje przesunięcia jej w czasie ani nie ulega ona wydłużeniu. W przypadku opóźnienie leżącego po stronie Właściciela Gabinetu, sesje terapeutyczne nie zostaną skrócone.
 30. Za wykonanie usług Właściciel Gabinetu pobiera opłatę z góry. Opłata ta podawana jest każdorazowo w przesłanej na adres email (podany w zgłoszeniu Klienta)
 31. Zlecenie wykonania usługi jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu, z wyrażeniem zgody na wykonanie zabiegów przedstawionych w ofercie a także równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 32. Za zlecone zabiegi Klient dokonuje opłaty wg. ustalonych między stronami zasad.
 33. Pobrane ofiary na rzecz Właściciela Gabinetu tj.Gmina Wyznaniowa Łódź II Kościoła Naturalnego nie podlegają zwrotowi.
 34. Właściciel Gabinetu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Serwisu i niniejszego Regulaminu w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych usług, jak również poprzez modyfikację cen za świadczone usługi.
 35. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.