Statut Fundacji Przywrócenie


STATUT FUNDACJI  Przywrócenie

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Aleksandra Pawlak i Piotr Jawornik, zwani dalej Fundatorami, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 29.12.2021 roku, przed notariuszem Jolantą Drygalską, w Łodzi, ul. Św. Teresy 100 lok.nr.2, ustanawiają fundację, dla której na podstawie Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity z Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)  ustalają niniejszy Statut.
 2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2

 1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Przywrócenie”.
 2. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
 4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

Art. 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 4

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty, nauki i wychowania.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji 

Art. 5

Celem działania Fundacji jest:

 1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowego stylu życia, dbałości o dobrostan i harmonię organizmu.
 2. Poprawa jakości życia.
 3. Respektowanie wolności, swobód obywatelskich i praw człowieka.
 4. Promocja życia w zgodzie z naturą oraz dbałość o przyrodę.
 5. Prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej informacji.
 6. Działanie zgodne z domeną Primum Non Nocere – Po Pierwsze Nie Szkodzić.
 7. Poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w powyższych aspektach.
 8. Wspieranie oraz prowadzenie inicjatyw o charakterze pro-zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.
 9. Aktywacja społeczeństwa do dbałości o swoje zdrowie.
 10. Przeciwdziałanie oraz wsparcie w leczeniu otyłości.
 11. Przeciwdziałanie i wsparcie w leczeniu uzależnień.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działanie edukacyjne i informacyjne.
 2. Wsparcie psychologiczne, merytoryczne, administracyjne i prawne.
 3. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami organizacyjnymi, władzami państwowymi, osobami fizycznymi i prawnymi z całego świata.
 4. Podejmowanie współpracy ze środowiskami masowego przekazu oraz wypowiadanie się w sprawach publicznych.
 5. Promocję rozwiązań wspomagających ochronę zdrowia i naturalnych metod wzmacniania odporności organizmu.
 6. Organizowanie odczytów, zjazdów, konferencji, szkoleń, sympozjów i innych wydarzeń.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej oraz naukowo-badawczej.
 8. Gromadzenie danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
 9. Udzielanie wsparcia osobom zgodnie z celami statutowymi.
 10. Udzielanie wsparcia osobom których prawa w zakresie swobód obywatelskich i praw pacjenta zostały naruszone.

Działalność w/w prowadzona będzie odpłatnie jak i nieodpłatnie.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

Art. 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania. 1000 zł jest przeznaczony na działalność gospodarczą fundacji.

Art. 7

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów oraz członków Zarządu Fundacji, lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w zawiązku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 4. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 8 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. Prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. Darowizn, spadków i zapisów;
 3. Dotacji;
 4. Zbiórek, imprez publicznych;
 5. Majątku fundacji;

Art. 9

 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 3.000 € (trzy tysiące Euro) obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Mecenasa Fundacji”.
 2. Tytuł „Mecenasa Fundacji” ma charakter osobisty.
 3. Poza tytułem „Mecenasa Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział IV – Działalność gospodarcza

Art. 10

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  PKD 14.01 – Produkcja odzieży z wyłączeniem wyrobów futrzarskich PKD 16.24.Z – Produkcja opakowań drewnianych;
  PKD 17.12.Z – Produkcja papieru i tektury;
  PKD 17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tekstury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;

PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;

PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;

PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

PKD 26.80.Z – Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;

PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek;

PKD 58 – Działalność wydawnicza;

PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;

PKD 62.09.Z – Pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;

PKD 64.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;

PKD 74.20.Z –Działalność fotograficzna;

PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

PKD 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmująca się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

PKD 46.44.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;

PKD 46.48.Z – Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;

PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

PKD 74.3 – Działalność związana z tłumaczeniami;

PKD 82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację;

PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna;

PKD 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

 • Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

 • Działalność gospodarcza może być prowadzona między innymi w formie wyodrębnionej – przez oddziały i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „oddziałami”.
 • Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać Dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.

Rozdział V – Władze Fundacji

Art. 11

Organami Fundacji są:

 • Fundatorzy,
 • Zarząd Fundacji.

Fundatorzy

Art. 12

 1. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundatorzy podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.
 2. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji. Jeżeli do Zarządu zostanie powołany jeden z Fundatorów, kompetencje Fundatorów w tym czasie  wykonuje  wyłącznie Fundator  nie będący członkiem Zarządu.

Art. 13

Do kompetencji Fundatorów należy:

 1. Powoływanie członków Rady Honorowej Fundacji wraz z nadawaniem jej członkom  statusu  Zasłużonego dla Fundacji. Członkowie Rady Honorowej Fundacji  nie  ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilno prawnej za działania Fundacji.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom absolutorium z działania.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

Zarząd Fundacji

Art. 16

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi nie mniej niż dwie osoby w tym Prezes, powołany i odwołany przez Fundatorów.
 2. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator ( jeden z fundatorów ) , chyba, że powoła on dopełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę.
 3. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu lub też w skutek odwołania.
 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

– wykonywanie działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

– choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

– nie spełniania obowiązków członka Zarządu, przez okres dłuższy niż  2(dwa) miesiące,

– nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

– istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, z własnej inicjatywy lub Fundatorów.
 • Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie.

Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu, co do takiej formy głosowania.
 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 6. Obsługa administracyjna Zarządu należy do Biura Fundacji.
 7. Członkowie Zarządu Fundacji:


1) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. óch członków Zarządu wspólnie

Art. 17

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.
 3. Ustalanie wielkości zatrudnienia.
 4. Ustalanie zasad wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 5. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia wcześniej uchwalone.
 6. Realizacja programów działania Fundacji.
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o Fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.
 8. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
 9. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem.
 10. Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, tworzenia oddziałów Fundacji lub likwidacji Fundacji.

Rozdział VI – Tworzenie oddziałów, połączenie Fundacji

Art. 19

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Art. 20

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Rozdział VII – Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Art. 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, jedynie jednogłośnym głosem.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w artykule 5 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VIII – Zmiana Statutu

Art. 22

Zmiany statutu Fundacji mogą nastąpić na podstawie pisemnego postanowienia obu Fundatorów, lub w przypadku śmierci, zmian może dokonać jeden z Fundatorów.

Art. 23

 1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
 2. W sprawach nie unormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r o fundacjach oraz inne obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

Fundatorzy Fundacji Przywrócenie:

Aleksandra Magdalena Pawlak

Piotr Jawornik                                                                                       

 Łódź dnia 14.02.2022 r.